E-mail: info@bekesmatrix.hu | Telefon: 06/20/935-16-83
Bemutatkoznak a Szegedi Kis István Református Általános Iskola tanítói, akik 2018 szeptemberétől szeretettel várják az iskolába lépő gyermekeket!

Petőfi utca

1. a Csonka Jánosné – Arató Tamás

Csonka Jánosné, Anikó néni vagyok. Óvónői szakközépiskolában érettségiztem, a tanítói oklevelet Debrecenben szereztem, majd "művészetpedagógiai" műveltségterületen, Nagykőrösön bővítettem tudásomat.

Az óvodás gyermek belép az iskola falai közé, s már tanulnia kell. A játékosság helyébe lép a tudatosság és sokszor a sikerélmények helyébe léphet a sikertelenség, a kudarc. Ezek elkerülése érdekében olvasás-írásóráimat játékossá, élményszerűvé próbálom varázsolni a drámapedagógia módszerével, a drámajátékkal. Egyedül a játék, a játékos munka biztosítja azt a légkört, amelyben a gyermek élni és tevékenykedni tud. Ehhez a játékossághoz igyekszem megteremteni a megfelelő feltételeket, amikor csak a tananyag engedi.

Vallom Szent-Györgyi Albert gondolatait: "Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."

Hiszem, ha mindezt áthatja "a szeretet, ami türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan …" (Pál 1. levele a Korintusiakhoz), akkor élményekben és tudásban gazdag alsós évek várnak új kis osztályunkra.

Arató Tamás vagyok, feleségem is pedagógus, egy kislányt nevelünk. Évek óta tantárgycsoportban dolgozom osztálytanítóként, a Petőfi utcai egységben.

2001-ben végeztem testnevelés műveltségterületen, később gyógytestnevelés szakképesítést szereztem és szakvizsgáztam.

Vállalom, hogy iskolaotthonban megismertetem kisdiákjaimmal a matematika, a környezetismeret és a testnevelés tárgyak nyújtotta "felfedeztető" tudás örömét; szem előtt tartva az önálló tanulást, az egészséges életmódra nevelést, és a közösségben való személyiségformálást.

Hogy megszeressék a matematikát, sokrétű eszközhasználattal (többek között interaktív tábla) kívánom azt élményszerűvé tenni. A környezetismeret tárgynál fontos cél, hogy a tanulók szerezzenek kellő gyakorlatot a megfigyelési módszerek terén, építve a saját megtapasztalásra. A mindennapos testnevelés során hangsúlyt fektetek az eszközökkel végzett változatos mozgásanyag alkalmazására, a csapatjátékokon keresztül (labdarúgás, szivacskézilabda) a versenyszellem kialakítására, és fel kívánom használni, a Kölyök Atlétika program élményszerző eszközeit, módszereit is.

Vallom, hogy a tanítványok sikere, a gyermek, a szülők és a tanítók közös munkájának a sikere. Együtt tudjuk elérni, hogy a kisdiákok szívesen járjanak iskolába, motiváltak legyenek; nevelésükben, tanulmányaikban így valósulhat meg a következetesség. Eközben nélkülözhetetlen összetartó erővel bírnak a közös élmények, a hit, a református értékrend, az egymás iránti tisztelet és szeretet.

Nagy izgalommal várom Anikó nénivel együtt a kis elsősöket!

Petőfi utca

1. b Sztraczinszki Andrea – Olasz Bernadett

Sztraczinszki Andreának hívnak, tanítói diplomámat Békéscsabán szereztem, magyar nyelv és irodalom műveltségi területen.

Pályakezdőként iskolánkban kezdtem gyerekekkel foglalkozni, 8 éve osztályfőnökként.

A következő tanévet párommal, iskolaotthonos formában kívánjuk megvalósítani. Az alsó tagozat legfontosabb feladatának a biztos olvasás, írási és számolási készségek kialakítását tartom. Tanóráimon a játékosság híve vagyok, amit dramatizálással, mozgásos játékokkal, közös élményszerzéssel valósítok meg. A tanulás megkönnyítése érdekében interaktív táblát használok, amely lehetőséget ad a változatos és érdekes ismeretelsajátításhoz. Mint az iskola tehetségkoordinátora külön hangsúlyt fektetek a tehetséggondozásra, amit tanórai differenciálással, versenyeken való megmérettetéssel, valamint tehetségműhely foglalkozásokkal érek el.

Nevelői munkámban a jó közösségi szellem kialakítására törekszem, melyben a gyermek önismerete formálódhat. Igyekszem olyan nyugodt, biztonságos légkört biztosítani, hogy önmagukra, környezetükre és társas kapcsolataikra igényes gyerekek kerüljenek ki kezeim közül. Tudom, hogy mindez csak a szülőkkel való együttműködéssel lehetséges, így fontosnak tartom a velük való közvetlen kapcsolatot.

Bizakodva és bíztatva, szeretettel várunk Betti nénivel minden leendő elsős kisgyermeket.

,,Semmi sem rendezettebb, mint az, amit a szeretet rendez el, és semmi sem szabadabb, mint amit a szeretet köt össze." (Chiara Lubich)

Olasz Bernadett vagyok, vizuális nevelés és fotografika műveltségterületen végeztem tanítóként. 12 éve dolgozom iskolánkban, jelenleg a napközis nevelői munkám mellett a rajz, technika és testnevelés tantárgyakat tanítom.

Az intézmény tehetséggondozói és fejlesztési feladatainak köréből a negyedik évfolyam vizuális nevelés területének vezetője vagyok. Feladatom a versenyfelkészítés, a versenyeztetés, és pályamunkák készíttetése. Fontosnak tartom a kézműves foglalkozások éves menetét úgy összeállítani, hogy a gyermekek a lehető legszélesebb körben megismerhessék a különböző anyagokat és technikákat, továbbá a leghatékonyabban fejlessze a tanulók képzelőerejét, kreativitását, kezük finommozgását.

A 2018/19-es tanévtől iskolaotthonos formában tervezzük a közös munkát: a matematika, a környezetismeret, a rajz és technika tantárgyakat tanítom majd. Szeretettel várjuk leendő kis diákjainkat!

"Majd add a világnak tudásod legjavát. S a legjobb lesz az, mi visszaszáll rád."

( Henry Wadsworth Longfellow)

Rákóczi utca

1. a Dr. Juhászné Petrás Zita - Horváthné Barta Ildikó

Dr. Juhászné Petrás Zita vagyok. 34 éve dolgozom tanítóként. Pályafutásom során lehetőségem volt az alsó tagozat minden évfolyamában tanítani. A gyerekek szeretete miatt választottam ezt az értékes, a szó legszebb értelmében vett élethívatást.

Mindegyikük különböző egyéniség, ezért a hozzájuk vezető út is nagyon különböző. Ez inspirál arra, hogy folyamatosan képezzem magam, megtaláljam azokat a tevékenységeket, amellyel felszínre hozhatom a bennük rejlő tehetséget. Tanóráimon törekszem a módszertani sokszínűségre, a modern eszközök használatára.

A szeretve nevelés híve vagyok, amibe a kölcsönös tiszteleten kívül a gyerekekre szabott szabályok is beletartoznak.

Törekszem, hogy az osztályközösségben a gyerekek egyéni képességeiknek megfelelően megtalálják saját helyüket, jól érezzék magukat, kiegyensúlyozott tanulókká váljanak.

Célom, hogy első osztály végére az osztályba járó gyerekek tanulni vágyó, érdeklődő, a világ dolgaira nyitott, boldog kisiskolások legyenek.

,,Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba." ( Németh László)

Horváthné Barta Ildikó vagyok. Tanítói diplomámat a Debreceni Tanítóképző Főiskolán szereztem 1984-ben. Jelenlegi munkahelyemen közel 25 éve dolgozom, de az elsősök érkezése mindig nagy örömmel tölt el.

Számomra a pedagógus hivatás egyik legszebb része elindítani az iskolába lépő kisgyermekeket a tudáshoz vezető úton. Nyitott vagyok az új módszerekre, munkaformákra és szívesen alkalmazom őket munkám során. A hagyományos szemléltetést, magyarázatot, ugyanolyan fontosnak tartom, mint az interaktív tananyag kínálta lehetőségeket.

Feladatomnak tartom, hogy a gyerekek örömmel, játékosan, cselekedve, saját tapasztalataira építve ismerkedjenek meg az olvasás, írás jelrendszerével, miközben anyanyelvi kompetenciáik fejlődnek.

Célom, hogy a kis óvodásokból írni, olvasni tudó iskolások legyenek, akik igyekeznek felfedezni és megérteni a körülöttük levő világot.

"Mindenki láthatatlan drágakövet rejt magában, akármilyennek született, s ezt csiszolni, formálni kell." (Marlo Morgan)

(hirdetés)

Érdekelhet még...
Ezt már olvasta?