E-mail: info@bekesmatrix.hu | Telefon: 06/20/935-16-83

Kiírta a fenntartó a SZKIRG igazgatói állásátForrás: Békési ReformátusokMegjelent: 2018 Március 21. ( Szerda ) 07:38
Kovács Dániel igazgató úr a tanév végével távozik a békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium éléről. A fenntartó presbitérium kiírta a pályázatot az igazgatói tisztségre.

A Békési Református Egyházközség pályázatot hirdet

a Békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium (Székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 11-13.)

intézményvezetői munkakör ellátására

A munkáltató megnevezése: Református Egyházközség, Békés

Betöltendő munkakör: intézményvezető

Pályázati feltételek:

- református vallás, konfirmáció, teljes jogú egyháztagság,

- egyetemi végzettség,

- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

- magyar állampolgárság vagy a munkaviszony létesítéséhez szükséges jogállás,

- vagy a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

- erkölcsös életvitel, rendezett magánélet,

- büntetlen előélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat idejét igazoló okirat, az intézmény helyzetének értékelése, az intézmény fejlesztésére vonatkozó elképzelések, tanfelügyeleti standardoknak megfelelő vezetési program,

- képesítést igazoló oklevelek másolata, egy hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolásáról,

- hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek és testületek a teljes pályázati anyagot megismerhetik,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez és továbbításához.

A foglalkoztatás jellege: munkaviszony, teljes munkaidő.

Munkahely: az intézmény székhelye, illetve telephelyei.

A magasabb vezetői beosztás időtartama: 5 évre szóló határozott idejű megbízás, 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó legfontosabb feladatok:

Felelős az intézmény törvényes és szakszerű működéséért, a takarékos gazdálkodásért. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. Gondoskodik a munkafegyelem és a munkavégzés törvényességének megtartásáról. Irányítja és ellenőrzi a nevelő-oktató munkát. Tevékenységét az állami jogszabályok, valamint a Magyarországi Református Egyház törvényeinek, szabályrendeleteinek, határozatainak megfelelően végzi.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a Református Egyházközség, 5630 Békés, Széchenyi tér 21. címre kell megküldeni. A borítékon kérjük feltüntetni: "Intézményvezetői pályázat". A postára adás legvégső dátuma a pályázat benyújtásának határideje.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. május 7 (postabélyegző kelte).

A pályázat elbírálási határideje: 2018. június 15.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen lehet érdeklődni:

Telefon: Katona Gyula lelkipásztor, +36 20 9299 935 email: bekes@reformatus.hu

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:

  • több célú közoktatási intézményben szerzett lehetőleg vezetői szakmai tapasztalat
  • legalább 5 év magasabb vezetői gyakorlat
  • minél nagyobb arányú támogatottság a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség részéről
  • legalább 5 év teljes jogú egyháztagság

(hirdetés)

Érdekelhet még...
Ezt már olvasta?