| E-mail: info@bekesmatrix.hu | Telefon: 06/20/935-16-83 | Facebook.com/bekesmatrix

Három első osztályt indít a Szegedi!Forrás: Szegedi Kis István Református Általános Iskola – Petőfi u. alsó tagozatMegjelent: 2019 Október 28. ( Hétfő ) 23:44
Bemutatkoznak a Szegedi Kis István Református Általános Iskola tanítói, akik 2020 szeptemberétől szeretettel várják az iskolába lépő gyermekeket!

Horváthné Kőrös Anikó – Kis Alexandra

Horváthné Kőrös Anikó vagyok. A tanítói diplomámat 1982-ben kaptam meg, Zsámbékon végeztem. Iskolánkban 1992 óta dolgozom.

Véleményem szerint a leendő első osztályos kisgyermekeknek a legfontosabb, hogy szeressenek iskolába járni, ne szorongjanak. Feladatomnak azt tartom, hogy jó hangulatban, családias környezetben, mindenkor a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve éljük az iskolások életét. A vidámságot igyekszem becsempészni a hétköznapokba, hiszen ha ez sikerül, akkor már a tanulás is könnyebb, örömtelibb lesz.

Szeretetben, közvetlen környezetben, a szülőkkel mindig teljes összhangban próbálom a gyermekeket tanítani. Az egyik legnagyobb visszaigazolást az adja, hogy felnőtt tanítványaim a mai napig visszajárnak hozzám beszélgetni, örömüket, bánatukat megosztani velem.

"Az iskola olyan hely legyen, ahova szívesen megy a gyerek, mert élvezi az ottlétet…"

Molnár József

Ha ezt sikerül elérni, akkor jó úton járok. Számomra ez a tanítás lényege.

Kis Alexandra vagyok, a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai karán végeztem, tanító szakon.

Tanulmányaim során a specializációm a fejlesztőpedagógia volt, melynek során, két éven át mélyülhettem el a felzárkóztatásra szoruló, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek megsegítésében. Munkám során is igyekszek nagy figyelmet fordítani erre és alkalmazni a tanultakat, illetve továbbképzések által bővíteni az erre irányuló tudásomat.

Intézményünk akkreditált kiváló tehetségpont, melynek munkájába lehetőségem adódik bekapcsolódni. Így a tehetséges gyermekekre is kiemelt figyelmet tudok fordítani, munkánkat tehetséggondozó továbbképzések is segítik. Az itt szerzett ismereteimmel tudok segíteni a kis tehetségpalántáknak szárnyaik, tudásuk kibontakoztatásában.

Fontosnak tartom, hogy az oktatás és nevelés megfelelő körülmények között tudjon folyni az osztályteremben, és azon kívül is, ezért egy családias, meghitt légkör kialakítására törekszem a diákok és köztem, mely sok esetben abban nyilvánul meg, hogy kis tanítványaim "véletlenül anyának" szólítanak.

Az első hetekben segítem diákjaim beilleszkedését az iskolai életbe, a későbbiekben viszont igyekszem őket a ,,nagybetűs" élet hasznos, aktív tagjaivá nevelni , olyan tudással felruházni őket, melyeket a későbbiekben, felnőttként is hasznosan tudnak használni.
Pedagógiai hitvallásomat az alábbi idézet adja vissza a legjobban:

,,Ha egy évre tervezel, ültess rizst, ha húsz évre tervezel, ültess fát, ha a következő generációnak tervezel, tanítsd az embereket."

(kínai közmondás)

Szűcsné Öreg Erika - Belleli Julianna

Szűcsné Öreg Erika vagyok. Kolléganőmmel a szeptemberben induló első osztályban iskolaotthonos formában fogjuk nevelni - oktatni a kis elsősöket, így a tantárgyak tanítása megoszlik a két tanító néni között.

A következő tanévben magyar nyelv és irodalmat, környezetismeretet, éneket fogok tanítani az iskolába lépő gyerekeknek.

Az olvasás, írás rejtélyes, varázslatos világ számukra, ahová szeretettel, személyiségük sokoldalú fejlesztésével szeretném eljuttatni tanítványaimat. Az életkori sajátosságokból is adódóan, tanóráink fontos részét jelentik az anyanyelvi játékok, a mondókák, mesék. Az olvasás megszerettetése a későbbi olvasóvá nevelés alapja is.

Fontosnak tartom, hogy a lelkesedést megőrizzem az iskola iránt, kiemeljem a játék szerepét. A gyerekek örömmel ismerkedjenek meg új dolgokkal, éljen bennük a kíváncsiság, a tudásvágy. Legyenek biztos alapok, alakuljanak ki a helyes tanulási szokások, hiszen így később is könnyebben boldogulnak az önálló tanulmányaik során.

Célom az, hogy a félénk kis első osztályos gyerekekből egymást elfogadó, megértő osztály kovácsolódjon össze. Minden kis iskolásban megtaláljam azt, amiben ő jó, sikeres, és így az egyéni képességeik figyelembevételével, szeretetteljes légkörben segítsem őket későbbi céljaik megvalósítása felé.

"Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm,

mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud."

(Móricz Zsigmond)

Belleli Julianna vagyok. Több évtizedes pedagógiai munkám irányítója a gyermekek szeretete.

Az iskolába először érkező kisdiák meghatározó élményeket szerez, amikor megismeri a tanító nénijét. Ha ez a találkozás jól sikerül, akkor ez hatalmas motiváló erő a tanulásban a tudásvággyal iskolába lépő gyermekeknek.

A pályán töltött több, mint három évtized alatt módomban állt megtapasztalni a tanítói munka minden területét. A következő tanévben matematikát, testnevelést és rajzot fogok tanítani az óvodából érkező kis tanítványaimnak.

Szeptemberben elsődleges feladatomnak az egymást elfogadó, és tisztelő gyermekekből álló közösség kialakítását tartom.

Célom a mindennapos testnevelésben rejlő nagyszerű lehetőségek kihasználása, hiszen a kisgyermekek elsődleges tevékenységformája a játék és a mozgás. Napi egy órában játékos formában történik a koordinációs képesség fejlesztése és a gyermekek személyiségének feltérképezése, fejlesztése: a figyelem, fegyelem és az együttműködő képesség formálása. A tanulók számára mindez mozgás, játék, versengés, labdázás formájában fog megvalósulni.

A matematika tantárgy ismereteinek elsajátítására elsősorban a kompetencia alapú oktatás kínálta színes, mozgással egybekötött cselekedtetés és változatos munkaformák alkalmazását helyezem előtérbe.

Hiszem, hogy elfogadó, pozitív, szeretetteljes légkörben minden kisgyermek szívesen jár iskolába, testi és lelki fejlődése, valamint ismereteinek elsajátítása a legoptimálisabban fejlődik.

Fekete Józsefné - Nagy Andrea

Fekete Józsefné vagyok, több mint 30 éve pedagógus és két gyermek édesanyja.

Nagyon szép és hálás feladatnak tartom a kisiskolás gyermekek tanítását. Célom a sokoldalú személyiségfejlesztés és a szeretetteljes, derűs légkör megteremtése, ahol a tudás megszerzése örömteli a gyermekek számára.

A személyre szabott nevelés és oktatás során, Mária Montessori pedagógiai elveit követve, a kompetenciaalapú oktatás módszereinek, eszközeinek alkalmazásával arra törekszem, hogy minden tanuló elérje a képességének megfelelő tudásszintet, örömben, sikerélményben, motivált tanulásban legyen része. Szeressen iskolába járni!

Munkám során nagy figyelmet fordítok a tehetséggondozásra, és a tanulásban lemaradt tanulók felzárkóztatására. Sok szeretettel és nagy bizakodással várom leendő kis tanítványaimat.

"Előbb minden felnőtt gyerek volt. (De csak kevesen emlékeznek rá.)" Exupéry

Nagy Andrea vagyok, osztálytanítóként fogok dolgozni, Marika párjaként. Két gyermekem is a Szegedi Kis István Református Gimnázium tanulója.

A pályán eltöltött évek alatt megtapasztaltam a tanítói hivatás örömeit és nehézségeit egyaránt. A nehézségeken könnyíteni lehet, ha együttműködő, bizalommal teli, segítő szülői közösséggel dolgozhatunk együtt.

Öröm számomra, hogy első osztályban együtt élhetjük át az írás, olvasás, számolás csodáját, sok közös élménnyel fűszerezve.

Szeretem hivatásomat, nyitott vagyok az új feladatokra, módszerek megismerésére, elsajátítására, alkalmazására. Nap, mint nap tapasztalom, hogy kellemes légkörben sok játékkal, vidámsággal, nyitott szívvel és gondolkodással, könnyebb a tanítás és a tanulás is.

Szeretettel, nagy izgalommal és kíváncsisággal várom a nagycsoportos óvodásokat iskolánkba és a leendő osztályunkba!

"Hit, tudás, szeretet!"Érdekelhet még...
Ezt már olvasta?