E-mail: info@bekesmatrix.hu | Telefon: 06/20/935-16-83

Közlemény a 2019/2020. évre történő óvodai előjegyzésről.Forrás: Békés Város ÖnkormányzataMegjelent: 2019 Március 14. ( Csütörtök ) 15:47
A békési óvodák fenntartói értesítik az érintett szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évben az óvodai ellátást igénylő gyermekek előjegyzésbe vétele az alábbi helyszíneken és időpontban történik.

Ideje:

2019. április 24. (szerda)

8.00 – 16.00 óráig

2018. április 25. (csütörtök)

8.00-16.00 óráig

Helye:

  • Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde: Fürkész Központi Óvoda Békés, Baky utca 4.
  • Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola: Epreskerti Óvoda Békés,. Móricz Zs. u. 44.
  • Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium: Jantyik utcai Óvoda Békés, Jantyik M. u. 33.

Az előjegyzéshez szükséges iratok:

Gyermek születési anyakönyvi kivonata

Gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Gyermek TAJ kártyája

Sajátos nevelési igényű gyermek esetén Szakértői vélemény az óvoda kijelölésről

Szülő személyi igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Általános tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott tagóvodák vonatkozásában:

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint békési lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2020. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2019/2020. nevelési év során (2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig) megkezdhesse.

Amennyiben a szülő a fenti időpontban nem él az óvodába jelentkezés lehetőségével, úgy választási lehetősége az adott évre vonatkozóan a szabad férőhellyel rendelkező tagóvodákra korlátozódik.

Akiknek kötelező az óvodai nevelés:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, nem kér felmentést, vagy külföldi tartózkodásáról nem nyilatkozik, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető.

A gyermeket az a tagóvoda köteles felvenni, amely tagóvodának életvitelszerűen a körzetében lakik, illetve életvitelszerűen a körzetében tartózkodik. A tagóvodák a számukra előírt kötelező felvétel biztosításán túl jelentkező igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézmény igazgatója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az igazgató határozatának kézhezvételét követő 15 napon belül a szülő, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz.

Jelentkezéskor a választott tagóvoda iránti igény regisztrálása, összegyűjtése, a szülők részletes tájékoztatása történik.

Óvodák

Csoportok száma

Férőhely

Felvehető gyerekek száma

Fürkész Központi Óvoda Békés, Baky utca 4.

5

125

44

Újvárosi Tagóvoda Békés, Csabai utca 30.

2

50

16

Hunyadi téri Tagóvoda Békés, Hunyadi tér 1/1.

2

40

14

Bóbita Integrált Tagóvoda Békés, Ótemető utca 2.

5

125

22

Teleky utcai Tagóvoda Békés, Teleky utca 26.

3

60

10

Korona utcai Tagóvoda Békés, Korona utca 1.

2

50

18

Jantyik Református Óvoda Békés, Jantyik M. u. 33.

4

90

33

Reményhír - Epreskerti Óvoda Békés, Móricz Zs. u. 44.

5

96

30

Tarhosi Tagóvoda Tarhos, Kossuth utca 52.

1

25

16


Figyelmeztetés ikon
BékésMátrix fizetett reklám!
Érdekelhet még...
Ezt már olvasta?